بلوکهای سبک سیمانی راعی از نظر مقاومت فشاری، جزء رده 2 (مقاومت بلوک منفرد 20 ومقاومت میانگین بلوک ها 25 کیلوگرم برسانتیمتر مربع) و از نظر وزن ظاهری جزء رده 3 (1000تا1700کیلوگرم بر متر مکعب) و مطابق با استاندارد 7782 می باشد.حداکثر جذب آب بلوکها 288 کیلوگرم بر متر مکعب و حداکثر جمع شدگی خطی 0.065 درصد می باشد. رواداری این بلوکهای سیمانی برای طول و عرض 3-+ و برای ارتفاع 4-+ میلیمتر می باشد.