نوشته‌ها

بلوک چوب سيمان

 

 

 بلوک چوب سیمان

چكيده

در اين تحقيق با استفاده از الياف ليگنوسلولزي به همراه خاكستر سبوس برنج، بلوك هاي سيماني سبك ساخته شد و اثر نـوع و مقدار هر يك از مواد بر خواص مكانيكي و فيزيكي نمونه ها بررسي شد. بدين منظـور از سـه نـوع اليـاف شـامل كـارتن هـاي بازيافتي باطله (OCC)، خمير كرافت (بكر) و خمير تخته فيبر در مقدار ثابـت 25 درصـد وزن مـواد جامـد بلـوك و از خاكسـتر سبوس برنج در سه مقدار صفر، 25 و 50 درصد سيمان به همراه 5 درصد كلريد كلسيم در قالب طرح فاكتوريل دو عامله 3×3 و با سه تكرار، مجموعاً 27 بلوك سيماني تهيه شد و دانسيته، مقدار جذب آب و مقاومت فشاري آنها مقايسـه شـد. تحليـل آمـاري مقاومت فشاري بلوك ها نشان داد كه اثر هر سه نوع الياف در سطح 5 درصد معني داري است.

به طوريكه بلوك هاي ساخته شـده از الياف بازيافتي داراي بيشترين دانسيته و مقاومت فشاري و همچنين كمترين مقدار جذب آب بودند.البتـه اثـر مقـدار خاكسـتر سبوس برنج بر خواص بلوك ها نشان داد با افزايش مقدار خاكستر از صفر درصد به 50 درصد، دانسيتة بلوك ها كاهش مـي يابـد، ولي بهترين نتايج جذب آب و مقاومت فشاري در ميزان 25 درصد خاكستر سبوس برنج حاصل شـد. بررسـي اثـر متقابـل مـواد استفاده شده بر خواص بلوك ها نيز نشان داد كه مقـدار خاكسـتر سـبوس بـرنج و نـوع اليـاف بـر هـم اثـر معنـي داري دارنـد و مطلوب ترين بلوكها با استفاده از الياف كاغذ بازيافتي و مقدار خاكستر سبوس به مقدار 25 درصد سيمان حاصل شد.

بلوک چوب سیمان

مقدمه

يكــي از اتصــال دهنــده هــاي معــدني كــه در ســاخت پانــل هــاي چــوبي كــاربرد صــنعتي يافتــه و در مقيــاس گسترده اي مورد استفاده قرار مي گيرد، سيمان پرتلند است. سيمان پرتلند پودر نرمي است كه ميـل تركيبـي آن بـا آب زياد است و از چهـار جـزء اصـلي شـامل آهـك، اكسـيد آلومينيوم، اكسـيد سيليسـيم و اكسـيد آهـن تشـكيل شـده است. يكي از مسائل عمده در توليد صفحات چوب سيمان عـدم سـازگاري گونـه هـاي چـوبي بـا سـيمان پرتلنـد و محـدوديت هـاي اتصـال ذرات چـوب بـا سـيمان اسـت.

پژوهش هاي بعمل آمده در اين مورد نيز نشان داده كـه با افزودن خرده چوب به سيمان در الگـوي هيدراتاسـيون سيمان اختلالاتي به وجود مـي آيـد. ,.Naghizadeh et al 2011). اين مشكلات بـه دليـل وجـود مـواد اسـتخراجي محلــول در آب در بســياري از چــوب هــا و همچنــين همي سلولزهاي حل شده از مواد ليگنوسلولزي در جريـان ساخت چوب-سـيمان اسـت كـه سـبب كـاهش گيرايـي سـيمان و كـاهش كيفيـت چندسـازة حاصـل مـي شــوند.(Moslemi and Lim, 1984) . چـوبهـاي پهـن برگـان معمولاً بيشـتر از سـوزني برگـان در فراينـد هيدراتاسـيون اخـتلال ايجـاد مـي كننـد     (Frybort et al., 2008).

بلوک چوب سیمان

بـراي كاهش اين مشكلات و اثـرات محـدود كننـدة چـوب بـر گيرايي سيمان، راه هاي متفاوتي ارائه گرديده كـه ازجملـة آنها ميتوان به خارج كردن قندها و ساير مواد اسـتخراجي محلول در آب از مواد ليگنوسلولزي با پيش اسـتخراج يـا افزودن تركيبات شيميايي مناسب به مخلوط چوب-سيمان اشاره كرد (Frybort et al., 2008). برخـي از محققـان بـا افزودن تركيبات سيليس بـه سـيمان، گيرايـي آن را تحـت تأثير قرار داده و خواص كاربردي پانل هاي چوب سـيمان را بهبود بخشيده اند (Naghizadeh et al., 2012). يكي از منابع سيليس، خاكستر حاصل از پسماندهاي ليگنوسلولزي است.

بلوک چوب سیمان

البته در گياهاني مانند برنج، سيليس به صورت فعال توسط ريشه جذب شده و در بخـش هـايي ماننـد سـاقه و برگ ذخيره مي شود و كاركردهاي مختلفي ازجملـه ايجـاد استحكام، ايجاد سلامت در گياه و افزايش مقاومـت آن در برابر آفات دارد. سـيليس موجـود در خاكسـتر حاصـل از پسماندهاي ليگنوسلولزي ساقة برنج و يا خاكسـتر پوسـتة بــرنج بــا هيدروكســيد كلســيم آزاد شــده در فراينــد هيدراتاسيون سيمان واكنش داده و با قليايي كـردن محـيط موجب بهبود واكـنش سـيمان بـا چـوب هـاي مختلـف و افزايش مقاومت اتصال هاي آن مـي شـود ( Rodriguez de Sensale, 2006; Turgut, 2012). بـا توجـه بـه تركيـب شيميايي خاكستر سبوس برنج كـه حـاوي مقـدار زيـادي سـيليس اسـت، از مخلـوط آن و آهـك يـك نـوع مـاده چسبـاننـدة هيدروليكي شبيه سـيمان سـاخته شـده اسـت (Ajiwe et al., 2000). از هر تن سبوس بـرنج حـدود 40 كيلـوگـرم خـاكستـر بـه دسـت مـي آيـد كه شامل 85-88 درصــد سيليــس است.

البتــه در درجـــة حرارت هـاي مختلف خاكستر كردن، مقـدار سيليــس توليـد شـده هـم متفـاوت است، بنابراين بـايـد سـبوس بـرنج در درجـــة حـرارت بهينـه سـوزانــده شــود تــا مقــدار سيليـــس حداكثر شـود .(Ramezanianpour et al., 2009) ميكـرو سيليس يك سوپر پوزولان است كـه در صـورت كـاربرد درست و به مقدار مناسب، تـأثير بسـيار قابـل تـوجهي در افزايش مقاومت و دوام سـازه هاي بتنـي دارد. پـوزولان هـا تركيبات سيليسي يا سيليسـي-آلومينيـومي هسـتند كـه بـه تنهايي فاقد قابليـت چسـبانندگي بـوده و يـا داراي ارزش چسبانندگي كمي هستند، اما به شكل ذرات بسـيار ريـز و در مجاور رطوبت طي واكـنش شـيميايي بـا هيدروكسـيد كلسيم، تركيبهايي با خاصـيت سـيماني و چسـبندگي در دماي معمولي ايجاد مي كنند.  براي اينكه خـاكستـر سبوس برنج فعـاليـت پوزولاني داشته باشـد بـايـد سبوس بـرنج در دماي مناسبي سوزانده شود.

بلوک چوب سیمان

بر اساس يافته هاي محققان اگر خـاكستــر سـبوس بـرنج در حــرارت 700 درجــة سلسيوس يـا پـاييــن تــر از آن تهيــه شــود، حـداكثــر فعاليت پوزولاني را خواهد داشت و علاوه بر آن در هزينه و مصــرف ســوخت نيــز صــرفه جــويي مــي شــود .(Ramezanianpour et al., 2009) در تحقيقي كه به منظور سبك سازي بلوك هاي سيماني حفره دار و استفاده از خاك اره در ساخت آن انجـام شـد، مشخص شده كه نسبت هاي مختلف خاك اره بـه سـيمان سبب تفـاوت در خـواص فيزيكـي و مكـانيكي بلـوك هـا مي شود. به طوري كه بيشترين مقاومت فشـاري مربـوط بـه بلوك هايي با نسبت خاك اره به سيمان 58 به 42 درصد و كمترين مقدار واكشيدگي ضخامت در بلـوك هـاي حـاوي 28 درصـد خـاك اره و 72 درصـد سـيمان بـوده اسـت.

همچنين آنها دريافتند كه نوع مادة افزودني (كلرايد كلسـيم و كلرايد منيزيم) تأثير معنـي داري بـر خـواص فيزيكـي و مكانيكي بلوك ها نداشتند .(Enayati et al., 2012) در تحقيق ديگري، امكان استفاده از كاغذ روزنامة باطله در ساخت پانل هاي الياف- سيمان بررسي شده و مشخص شده است كه پانل هاي ساخته شده بـا نسـبت سـيمان بـه الياف 90 به 10 درصد و مصرف 5 درصد كلريـد كلسـيم داراي بيشـترين مقاومـت خمشـي و كمتـرين ميـزان واكشـيدگي ضـخامت در 24 سـاعت غوطـه وري در آب .(Tabarsa et al., 2012) بودند يكـي از مسـائل حـائز اهميـت در توليـد و خـواص كاربردي پانـل هـاي اليـاف – سـيمان، گيرايـي سـيمان در حضور الياف ليگنوسلولزي است كه تحـت تـأثير عوامـل زيادي از قبيل فرايندهاي خميرسازي، تكنيك هاي ساخت، رنگبري الياف، نسبت الياف به سيمان و ميزان مواد افزودني بـه عنـوان تسـريع كننـدة گيرايـي و محدودكننـدة اثرهـاي نامطلوب تركيب هاي چوب بر ميزان گيرايي سيمان اسـت.

بلوک چوب سیمان

كاهش مواد استخراجي محلول در آب و همـي سـلولزهاي چوب و ساير مواد ليگنوسلولزي كه در جريان فراينـدهاي مختلف تهية خميركاغذ روي مي دهد، مي تواند سبب بهبود گيرايي پانل هـاي اليـاف – سـيمان شـود ( ,.Nasiri et al .(2011 در اين تحقيق به منظور سبك سازي بلوك هاي سيماني از ســه نــوع اليــاف ليگنوســلولزي شــامل اليــاف كــارتن بازيافتي، الياف خمير كرافـت و اليـاف آمـاده شـده بـراي ساخت تخته فيبر به مقدار ثابـت 25 درصـد وزنـي مـواد جامد بلوك سيماني استفاده شد.

به منظور كـاهش اثـرات نامطلوب الياف استفاده شـده بـر هيدراتاسـيون سـيمان از خاكستر سبوس برنج در سه مقدار صفر، 25 و 50 درصـد سيمان (درصد وزني) به همـراه 5 درصـد كلريـد كلسـيم استفاده شد و اثرات مستقل و متقابل متغيرهاي مذكور بـر خواص فيزيكي و مكانيكي بلوك هاي حاصل بررسي شد. اثر كاربرد منفرد الياف ليگنوسـلولزي و خاكسـتر سـبوس برنج بر خـواص نمونـه هـاي سـيماني و مقايسـه آنهـا بـا بلوك هاي شاهد كه نشان دهندة تغييرات زيـاد خـواص در اثر كاربرد منفرد الياف و خاكستر سـبوس بـرنج اسـت در تحقيقات قبلي ارائـه شـده اسـت، و هـدف از ايـن مقالـه بررسي اثر همزمان نوع اليـاف و مقـدار خاكسـتر سـبوس برنج بر خواص نمونه ها بود كه با يكديگر مقايسه شوند و بهترين تركيب درصد مشخص شود.

بلوک چوب سیمان

مواد و روشها

در اين تحقيق از مواد زير استفاده شد:

خميركاغذ قهوه اي بكر كاغذسـازي چوكـا بـا عـدد كاپـاي حـدود 90 كـه بـه روش كرافـت از چـوب هـاي پهن برگان (عمدتاً از صـنوبر) بـا درجـه روانـي ml (CSF 620 توليد شده است

–   خمير كاغذ باطلـه حاصـل از كـارتن هـاي بازيـافتي محلي(OCC )

– خمير الياف چوب كه براي ساخت صفحات فيبـري توليدي در كارخانه فيبر حسن رود گيلان آماده شده بود

– كلريــد كلســيم پــودري بــا جــرم مولكــولي 147 و خلوص 99 درصد، محلول در آب و بـا فرمـول شـيميايي CaCl2.2(H2O) كه از شركت مرك آلمان تهيه و به عنـوان تسريع كنندة گيرايي سيمان استفاده شد.

–  آب، كيفيت آب در بتن از آن جهـت حـائز اهمیـت است كه ناخالصـي هـاي موجـود در آن ممكـن اسـت در گيرايي سيمان اثر گذاشته و اختلالاتي به وجـود آورد. آب مناسب براي بتن آبي است كه براي آشاميدن مناسب باشد و در اين تحقيق از آب شير آشاميدني استفاده شد. سيمان پرتلند تيپ 2 نوع اصلاح شده اي از سيمان اسـتاندارد اسـت كـه بـه منظور افزايش مقاومت بتن در مقابل تهاجم سولفات هـا و كاهش حـرارت هيدراتاسـيون مصـرف مـي گـردد. زمـان گيرايي اين نوع از سيمان كندتر از سيمان تيـپ 1 بـوده و در مرحلة هيدراتاسيون حرارت كمتري توليد مي كنـد، بـه همين دليل اين نـوع سـيمان بـراي بـتن ريـزي در منـاطق گرمسيري مناسب است. در اين پژوهش از سيمان پرتلنـد  تيپ 2 كارخانه سيمان خزر با سطح ويژة cm/gr   2600و مخصوص وزن  t/m3.25-3. استفاده شد.

بلوک چوب سیمان

خاكستر سبوس برنج

سبوس بـرنج مـورد اسـتفاده در ايـن تحقيـق از يـك كارخانه شاليكوبي در صومعه سرا تهيه شـد و طبـق روش ارائه شده توسط رمضانپور و همكاران در درجه حـرارت 700 C و مدت زمان يك ساعت به خاكستر تبـديل شـد. تركيب شيميايي خاكسـتر سـبوس بـرنج و مقايسـة آن بـا سيمان پرتلند تيپ دو در جدول 1 ارائه شده است.

بلوک سبک سیمانی

تهيـه بلوك هاي سيماني ابتدا خاكستر سبوس برنج بـه مـدت 24 سـاعــت در دماي 103 درجـة سلسيوس خشــك شد تـا آب فيزيكي خـود را از دسـت دهـد و بهتـر آسـياب شــود؛ سپــس خاكستر خشك شده در آسيــاب خـــرد شـد و بـا الـك مش 400، غربال شد تـا ذرات درشـت آن حـذف گـردد. براي ساخت بلوكهاي سيماني، ابتدا ميزان سيمان، مقـدار الياف، كلرايد كلسيم و خاكستر سبوس برنج محاسبه شـد. پس از اختلاط الياف، آب و سـيمان بـا يكـديگر، كلرايـد كلسيم حل شده در آب و بعد خاكسـتر سـبوس بـرنج بـه مخلوط اضافه شد و مخلوط حاصل بـا اسـتفاده از همـزن دستي به مدت 5 دقيقه به خوبي هم زده شـد. وزن آب در اين مخلوط طبق فرمول 1 محاسبه شد. در اين فرمـول C: وزن سيمان و F وزن الياف است (Pereira et al., 2006)

 

W(ml)=0/25 C (g) + 2/7 F (g)

بلوک چوب سیمان

سـپس كيـك اليـاف – سـيمان بـر اسـاس اسـتاندارد ASTM C39-91 در قالب فلزي ريخته شد و با استفاده از ويبراتور در سه مرحله حباب هاي هـوا از آن خـارج شـد. براي جلوگيري از ترك سيمان، كيك فشرده شـده جهـت افزايش استحكام به مدت 24 ساعت در قالب قرار گرفت. سپس بلوك ها از قالب خارج شدند و به مدت 28 روز در محيطـي بـا رطوبـت نسـبي بـيش از 98 درصـد و دمـاي 20±2˚C نگهداري شد تا رطوبت آنهـا بـه آرامـي كـاهش يابد تا علاوه بر جلوگيري از تشـكيل تـرك هـاي مـوئين، گيرايي آنها كامل شود. بعد از 28 روز، خـواص بلـوك هـا اندازه گيري شد.

بلوك هاي شاهد بدون استفاده از الياف و خاكستر سبوس برنج و با تركيب درصد وزني 50 درصد سيمان و 50 درصد الياف، همانند نمونه هاي اليافدار مطـابق اسـتاندارد ASTM C39-91 ســاخته شــدند و پــس از خشــك شــدن هماننــد نمونه هاي الياف دار، خواص آنها اندازه گيري شد.

بلوک چوب سیمان

عوامل متغير در اين تحقيق عبارتند از:

ميزان خاكستر سبوس برنج به صورت نسبت وزني به سيمان در سه سطح صفر، 25 و 50 درصد

نوع الياف در سه نوع، خميركاغذ كرافـت قهـوهاي (بكر) كاغذسـازي چوكـا، خميـر كاغـذ باطلـه حاصـل از كارتن هاي بازيافتي محلي و خمير تهيه پانـل هـاي فيبـري توليد شده در كارخانه فيبر حسن رود گيلان.

عوامل ثابت عبارتند از :

درصد الياف (25 درصد وزن بلوك)، كلرايد كلسيم( 5 درصد وزن سيمان)

نوع سيمان (پرتلند 2)

با توجه به عوامل متغير مذكور، 9 تيمار حاصل شـد و براي هر تيمار سه تكرار و در مجمـوع 27 نمونـه سـاخته شد. پـس از متعـادلسـازي نمونـه هـا بـه مـدت 28 روز، مقاومت فشاري و مقدار جذب آب آنها به ترتيب بر اساس اســـتاندارد (DIN/EN 317) و (ASTM C39-91) اندازه گيري شد. آزمون هاي مربـوط بـه مقاومـت فشـاري نمونه ها با استفاده از دستگاه بتن شكن شـركت تـك آزمـا انجام شد. بارگذاري يـك نقطـه اي و سـرعت بارگـذاري 10mm/min  .بود جذب آب نمونه ها پس از 24 ساعت غوطه وري در آب از رابطه زير محاسبه شد. در اين معادلـه W0 ،W24 و WA24 به ترتيب وزن تر نمونـه هـا بعـد از 24 سـاعت، وزن خشـك نمونه ها و ميزان جذب آب بعد از 24 ساعت است:

بلوک سبک سیمانی

 

بلوک چوب سیمان

دانسيتة پانل ها با اندازه گيري وزن و ابعاد آزمونـه هـاي تهيه شده به ترتيب به وسيلة ترازوي ديجيتالي با دقت1 0/0 گرم و كوليس با دقت01/0 ميليمتر اندازه گيري شد و بـا فرمول زير محاسبه شد كـه در آن M و V بـه ترتيـب وزن خشـك نمونـه و حجـم نمونـة خشـك شـده در شـرايط محيطي بعد از 28 روز است.

 

مقايسة آماري نتايج حاصل از ارزيابي خواص فوق در قالب طرح بلوك كـاملاً تصـادفي بـا بـه كـارگيري آزمـون فاكتوريل انجام شد؛ و تجزيه و تحليل نتايج با اسـتفاده از تجزيه واريانس و آزمون دانكن انجام گرديد.

بلوک چوب سیمان

نتايج

اثر درصد خاكستر و نوع الياف بـر دانسـيته و جـذب رطوبت نمونه ها

دانسيتة بلـوك هـاي شـاهد (بـدون اليـاف و خاكسـتر ســبوس بــرنج) g/cm 2/2 بــود كــه در دامنــة بلوكهاي بتني دانسيته زياد( g/cm 2/4) و بتن های دانسیته کم ( g/cm 1/75) است. كاربرد الياف و خاكسـتر 3 دانسيته كم ( g/cm سبوس برنج سبب كاهش دانسـيتة نمونـههـا بـه كمتـر از 1 شد(شكل 1) كه نشاندهندة كاهشي در حد g/cm3 50 درصد در دانسيتة بلوكهاست. اثر مستقل نوع الياف بر دانسـيتة نمونـه هـا (شـكل 1) نشان دادكه بلوكهاي حاوي الياف خمير OCC و اليـاف تختــه فيبــر بــهترتيــب داراي بيشــترين مقــدار دانســيته g/cm ) 3 g/cm ) دانســيته مقــدار كمتــرين و (0/96 3 (0/88 بودند. همچنـين، اثـر مسـتقل نـوع اليـاف بـر جـذب آب نمونهها نشان داد كه روند تغييرات ايـن ويژگـي مخـالف روند تغييرات دانسيتة آنهاست، بـهطـوريكـه نمونـههـاي حاوي كارتن بازيافتي و الياف تخته فيبر بـهترتيـب داراي كمترين مقدار (23/61 درصـد) و بيشـترين مقـدار (26/6 درصد) جذب آب بودند.

بهطوركلي در فرايند تهية خميـر كرافت، به علت كاربرد مواد شيميايي زياد و شرايط پخت

شـــديدتر، بخـــش زيـــادي از مـــواد اســـتخراجي و هميسلولزهاي چوب خـارج مـيشـوند،درحـاليكـه

در فرايند تهية خمير تخته فيبر عمدتاً از روشهـاي مكـانيكي استفاده ميشود و تركيبات شـيميايي چـوب بـه طـور

كلي دست نخورده باقي ميمانند. بنابراين، بيشتر بـودن جـذب آب در نمونههاي حاصل از الياف تخته فيبر را

ميتوان بـه بيشتر بودن مقدار هميسلولزها و حضور مواد اسـتخراجي محلــول در آب در ايــن نــوع از مــواد

ليگنوســلولزي در مقايسه باخمير كرافت بكر و الياف بازيافتي نسبت داد كه سبب كاهش گيرايي سيمان و عدم

ايجاد ساختار بهينـه در .(Mohr et al., 2004) ميشوند نمونهها اثر مستقل مقدار خاكستر سبوس برنج

((شكل 1) نشان داد كه دانسيتة همه بلوكها در صـفر درصـد خاكسـتر در 0/99) بود و بـا افـزايش خاكسـتر 3 بالاترين مقدار ( g/cm كاهش يافته است.

بلوک چوب سیمان

به علاوه اينكه اثر مستقل مقدار خاكستر سبوس برنج بر جذب آب نمونه ها نشان داد كه استفاده از

خاكستر سبوس برنج به مقـدار 25 درصـد وزنـي سـيمان سبب كاهش جذب آب و افزايش آن

از 25 درصد بـه 50 درصد، سبب افزايش مقدار جذب آب نمونهها شده است. اين موضوع ميتواند به دليل

كـاهش چسـبندگي ذرات در بلوك به دليل كاهش مقدار سيمان (ناشي از افزايش مقدار خاكستر) باشد

كه سبب توليد بلوك هايي با كيفيـت كمتـر شود كه جذب آب بيشتري دارند.

اثر متقابل نوع الياف و درصد خاكسـتر سـبوس بـرنج (شكل 2) بر دانسيتة نمونه ها نشان داد كـه هنگـام

كـاربرد الياف خمير كرافت و الياف تخته فيبـر، افـزايش تـدريجي مقدار خاكستر از صفر درصد به 50 درصد سـبب

كـاهش دانسيتة بلوكها شـده اسـت. ايـن كـاهش در بلـوكهـاي حاوي الياف تخته فيبـر بيشـتر بـود. ولـي در بلـوك

هـاي حاوي الياف كارتن بازيافتي، بيشترين دانسيتة بلوكهـا در 25 درصد خاكستر سبوس برنج حاصل شد. ب

هطوركلي، اين نتايج نشان داد كه بلوك هاي حاصل از الياف كارتن بازيافتي داراي بيشـترين دانسـيته و

كمتـرين مقدار جذب آب بودند و مناسبترين مقـدار خاكسـتر در هنگام كاربرد الياف بازيافتي 25 درصد سـيمان اسـت

كـه سبب توليد بلوك هايي با كمتـرين جـذب آب و بيشـترين دانسيته شده است.

اثر درصد خاكستر و نوع الياف بر مقاومت فشاري بلوك ها مقاومت به فشار بلوك هاي ساخته شـده

از 50 درصـد 2 سيمان و 50 درصد شن و ماسـه ( kg/cm ) 63/11 بـود و طبـق شـكل 3 كـاربرد اليـاف

ليگنوسـلولزي باعـث ايـن مقاومت به مقدار بيش از 50 درصد شده است. همچنـين، مشاهده ميشـود

كـه بلـوكهـاي سـاخته شـده از اليـاف بازيافتي داراي مقاومـتهـاي فشـاري بهتـري نسـبت بـه بلوك هاي

ساخته شده از الياف تخته فيبر و خمير كرافـت بكر ميباشند.

بلوک چوب سیمان

البته در مقايسة اثر الياف خمير بكر كرافـت كاج و الياف بازيافتي بر خواص صفحات الياف – سـيمان نيز

نتايج مشابهاي حاصل شده اسـت كـه در آن صـفحات حاصل از الياف بازيافتي ويژگيهاي مناسبتري را نسـبت

بـه صـفحات حاصـل از اليـاف كرافـت بكـر داشـته انـد (Teixeira, 2012). اين موضوع ميتواند بـه كمتـر بـودن

هميسلولزها و مواد استخراجي محلـول در آب ايـن نـوع الياف مرتبط باشد كه مشـكلات كمتـري را در

خصـوص پديـدة هيدراتاسـيون و گيرايـي سـيمان ايجـاد مـيكننـد. بازيافت متوالي الياف ليگنوسلولزي باعث

پديدة استخواني شدن ايـن اليـاف مـيشـود كـه ضـمن حـذف برخـي از هميسلولزهاي سبك، درجة كريستالين

و سـفتي اليـاف را افـزايش مـيدهـد (Hubbe et al., 2007). ايـن تغييـرات سبب بهبود گيرايي سيمان، برهمكنش

بهتر سيمان- اليـاف و افزايش سفتي الياف ليگنوسلولزي مي شود كه نتيجـه آن بهبود مقاومت فشاري نمونه هاي

چوب سيمان است.

اثر مستقل مقـدار خاكسـتر پوسـته بـرنج بـر مقاومـت فشــاري هــم نشــان مــيدهــد كــه مقاومــت فشــاري در درصدهاي مختلف خاكستر

پوسته برنج در بلوك ها تفاوت معنيداري دارد. بهطوريكه بـا افـزايش خاكسـتر سـبوس برنج تا 25 درصد وزن خشك سـيمان، مقاومـت

فشـاري نمونه ها زيادتر شده و بعد از آن با افزايش مقدار خاكسـتر سبوس برنج، مقاومـت فشـاري كمتـر شـده اسـت.

البتـه افزايش مقاومت فشاري بتن در اثر كاربرد خاكستر سبوس برنج ميتواند به واكنش پوزولاني سيليس آمورف موجـود در ذرات

پودري خاكستر سبوس برنج با Ca(OH)2 توليـد شده از هيدراتاسيون سيمان و توليد سيليكات كلسيم آبدار مرتبط باشد كه

سبب بهبود مقاومت فشاري بتن مـيشـود. همچنين، ذرات ريز خاكستر سـبوس مـيتوانـد بـهعنـوان ميكروفيلر عمل كـرده و

سـبب بهبـود سـاختار بـتن و در نتيجه مقاومت فشـاري آن شـود ( ,Habeeb & Mahmud 2010).

بلوک چوب سیمان

رمضاني پور و همكاران عنوان كرده انـد كـه ذرات سيمان فضاي بـين ذرات ريـز خاكسـتر سـبوس بـرنج را پر

كرده و ذرات درشتتري را ايجاد ميكنند كه بين ذرات درشتتر مانند ذرات شن و يا الياف را پر مـيكننـد.

ايـن موضوع سبب كاهش تعداد فضاهاي خالي درشت در بـتن و تبديل منافذ به هم پيوسته به منافـذ

جـدا از هـم شـده و ساختار بتن هموژنتر و متراكمتر ميشود كه انتقـال تـنش بهتري را دارد. همچنين، افزودن

اين ذرات ريز بـه سـيمان سبب ايجاد هستههـاي ريـزي بـراي رسـوب محصـولات حاصل از هيدراتاسيون

سيمان ميشود كـه سـبب تسـريع واكنشهاي هيدراتاسـيون و ريزتـر شـدن كريسـتالهـاي هيدروكسيد

كلسيم حاصل ميشود Ramezanianpour et) .al., 2009) افزايش مقدار خاكستر سبوس برنج تا حـد 50 درصـد

وزني سيمان سبب كاهش مقاومتها شده كه ميتوانـد بـه علـت زيـاد بـودن مقـدار خاكسـتر در محـيط و كـاهش

پيوستگي ساختار نمونه ها باشد.

بلوک چوب سیمان

بلوک سبک سیمانی

بلوک چوب سیمان

در شكل 4 اثـر متقابـل نـوع اليـاف و ميـزان خاكسـتر سبوس برنج بر مقاومت فشاري نمونه های نشـان داده شـده

است. ملاحظه ميشود كه در مقـادير كـاربرد صـفر و 25 درصد خاكستر سبوس برنج، مقاومت فشاري نمونـه هـاي

حاصل از الياف كارتن بازيـافتي بيشـترين مقـدار اسـت و كمترين مقاومت مربوط به اليـاف حاصـل از اليـاف تختـه

فيبر ميباشد. اما در نمونه هاي حاوي 50 درصـد خاكسـتر سبوس برنج، بيشترين مقاومت در نمونـه هـاي حاصـل

از الياف كرافت حاصل شد.

بلوک چوب سیمان

بلوک چوب سیمان

بلوک چوب سیمان

بحث

دانسيتة نمونه هاي بدون الياف و خاكستر سبوس بـرنج g/cm3 2/2 بود و كاربرد الياف ليگنوسـلولزي در بـتن بـه

ميزان 25 درصد وزن بتن، سبب كـاهش دانسـيته و سـبك شدن آنها شده، به طوريكه دانسيتة نمونه هاي

حاوي الياف 1 است. البته از بين اليـاف اسـتفاده شـده، 3 كمتر از g/cm مقاومت فشاري در بلوكهاي ساخته شده

با خميـر اليـاف بازيافتي بيشتر از بلوك هاي الياف كرافـت و اليـاف تختـه فیبر است به طوريكه كمترين ميزان جذب

آب نيز مربوط به بلوك هاي حاوي الياف بازيافتي و بيشترين آن مربوط به بلوكهاي حاوي الياف تخته فيبر اسـت.

بـه عـلاوه اينكـه ميزان بهبود مقاومـت فشـاري و همچنـين كـاهش ميـزان جذب آب در بلوك هاي حاوي 25 درصد

خاكستر سبوس برنج بيشتر از ساير درصد ها بود.

blocksabokraei.com

بلوک چوب سیمان بلوک چوب سیمان بلوک چوب سیمان بلوک چوب سیمان

دستورالعمل اجرایی بلوک سبک

دستورالعمل اجرایی بلوک سبک

معرفی بلوک سیمانی سبک راعی

دستورالعمل اجرایی بلوک سبک

یکی از انواع بلوک های مصرفی جهت دیوار چینی در ساختمان، بلوک های سیمانی سبک یا ساخته شده از سنگ دانه های سبک می باشد.بلوکهای سیمانی از اختلاط سیمان، آب و سنگدانه های سبک پس از لرزاندن و متراکم نمودن در دستگاههای مخصوص ساخت بلوک تولید می شوند.این نوع از بلوکهای سیمانی سبک در ابعاد مختلف قابلیت تولید داشته و به صورت تو خالی ته پر می باشند که سبب کاهش هزینه ساخت و سازهای ساختمان و کاهش وزن سازه می شود. این محصولات با دستگاه های اتوماتیک تولید شده و دارای اشکال هندسی منظم می باشد.

بلوک سیمانی

ديوار چيده شده با بلوک سبک راعی در طبقه ديوارهاي غير باربر قرار مي گيرد.ديوارهاي غير باربر تنها وزن خود را تحمل مي کنند و در آنها ويژگي هاي ديگري از جمله سبکي و مقاومت حرارتي و صوتي مناسب، اهميت مي يابد. سایر مزايا و ويژگيهاي بلوک سبک راعی در ذیل آورده شده است.

دستورالعمل اجرایی بلوک سبک

مزایا و قابلیت های بلوک سیمانی سبک راعی

  • دارا بودن مشخصات فنی جهت رعایت الزامات مبحث 19 آئین نامه مقررات ملی ساختمان کشور
  • کاهش اتلاف انرژي در ساختمان
  • کاهش انتقال صوت (عایق صوتی)
  • قابلیت کاربرد در دیوارهاي داخلی و خارجی
  • قابلیت بالاي سوراخ کاري، برش کاري، اره کاري و نصب آسان تجهیزات روکار بر روي بلوك
  • قابلیت چسبندگی بسیار بالا بلوک سیمانی با انواع دوغاب بتنی در دیوارهاي محیط هاي مرطوب ساختمان (مانند سرویس هاي بهداشتی و آشپزخانه)
  • قابلیت چسبندگی بسیار بالای بلوک با انواع ملات هاي مورد استفاده در نما کاري و ملاتهای پایه گچی
  • چسبندگی بسیار خوب، بین بلوك و ملات سیمانی به دلیل همجنس بودن بلوك و ملات که هر دو سیمانی هستند.
  • کاهش هزینه هاي مربوط به نازك کاري داخلی و نماي ساختمان به دلیل سطوح صاف زیرکار بااجراي این بلوك سیمانی
  • نصب سریع و آسان و پیشرفت سریع در ساخت و ساز ساختمان

نحوه بلوک چینی

ابتدا سطح زمین مورد نظر برای دیوار چینی توسط ملات ترکیب شده از ماسه و سیمان

(حداقل 250 کیلوگرم سیمان در هر مترمکعب ملات) به ضخامت حداکثر 2.5 سانتیمتر تسطیح و تراز می شود. سپس بلوک های سیمانی رج اول قرار داده می شود.نحوه قرارگیری بلوک ها بدین صورت است که کف پر بلوک به سمت بالا و سطح تو خالی به سمت پایین گذاشته می شود.

سپس به وسیله ماله یا کمچه یک لایه ملات به ضخامت 5 الی 8 میلیمتر بر روی سطح بلوک رج قبل گذاشته و بستر کار برای چیدمان بلوک های رج بعد فراهم می گردد. بدین ترتیب و با کنترل تراز بودن افقی و قائم دیوار، رعایت بست ها و اتصالات در تقاطع ها و…ردیف های بعدی بلوک چینی اجرامی گردد.

 

دیوار چینی دیوار چینی دیوار چینی دیوار چینی

نکات حائز اهمیت در اجرای بلوک سبک راعی

1_ بلوکها بايد کاملاً تراز چيده شوند، بطوريکه جدار بلوکها کاملاً قائم بوده و درزهاي قائم رجهاي متوالي ، به طور يک رج در ميان ، در مقابل هم قرار گيرند. بلوک نصب شده، نبايد پس از گيرش اوليه ملات، از جاي خود حرکت داده شود.

استقرار نهايي بلوک، بايد زماني صورت گيرد که ملات هنوز شل باشد.

2 – در ساخت ديوارها سعي شود تا از يک جنس بلوک استفاده شود. استفاده از بلوک سبک به همراه ديگر مصالح معمولي به دليل تفاوت ضرايب انبساط باعث ناهماهنگي ديوار شده و ممکن است سبب ايجاد ترک گردد .

3- در صورت نياز به قطعاتي که داراي اندازه طول رندي نمي باشند، مي توان بلوک سبک را به راحتي با سنگ فرز و يا تيشه تيز به اندازه قطعه مورد نظر بريد. در اين حالت به شدت پرت مصالح کاهش مي يابد. بايد در نظر داشت که از خرد کردن بلوک با پتک و يا وسايلي که با برخورد ضربه باعث ايجاد ترک در جان بلوک مي نمايند، اجتناب ورزيد.

4- در مورد اجراي کليه مصالح بنايي، بهتر است پيش از اجرا، بلوکها کمي خيس شوند تا آب ملات را به خود جذب نکرده و به اصطلاح ملات را نسوزاند. بلوکها بهتر است قبل از مصرف نم پاشي شوند.

5- براي کنترل ابعاد، گوشه ها و تقاطع ها و به طور کلي اجراي صحيح کار، توصيه مي شود پس از آماده شدن تراز کف، ابتدا رج اول بدون ملات چيده شده و سپس بر اساس الگوي بدست آمده ،ديوارچيني شروع گردد.

6- با توجه به اينکه کليه مصالح بنايي جهت ديوار چيني به تنهايي عايق رطوبتي نمي باشند، توصيه مي گردد از اين مصالح بدون اجراي لايه نما جهت اجراي ديوارهاي خارجي استفاده نگردد.

دستورالعمل اجرایی بلوک سبک

ملات

از آنجاييکه بلوکهای سبک راعی از نظر مواد تشکیل دهنده دارای سيمان می باشد، در صورت استفاده از ملات ماسه و سيمان به دليل پيوند مستحکمی که در نتيجه نفوذ ذرات مـلات به حـفره های بدنه بلوکهای سبک به ـوجـود می آيد، انسجام بيشتری نسبت به ساير واحدهای بنايي ايجاد شده و ترکيب مـلات و بـلوک يک واحــد يـکپارچه در مقابل بارهای ثقلی و جانبی را ايجاد می کند و لذا دارای مقاومت فشاری و خمشی بيشتـری نسبت به سايـر واحدهای بنايی دارد.

ملات استفاده شده در ديوار چيني با بلوک سبک راعی بصورت ملات عمومي ماسه سيمان با نسبت 6 : 1 و يا 5 : 1 پيشنهاد مي گردد.

دمای استفاده از بلوک

در شرایط اقلیمی متفاوت و مناطق سرد و خشک و گرم و معتدل و در دمای بالای صفر، این محصولات

بدون آسیب دیدگی قابل استفاده می باشند و محدودیتی در زمینه دمای محیط و استفاده از بلوک های سبک در دمای بالای صفر وجود ندارد.

اتصال ديوار با ستون

در مواردي که ديوارچيني در مجاورت ستون هاي فلزي يا بتني قرار گيرد و در اين نقاط درز انقطاع، پيش بيني نشده باشد بايد نحوه اتصال ستون به ديوار مطابق نقشه هاي اجرايي باشد، در صورتيکه اين جزئيات در نقشه نيامده باشد،‌ بايد به شرح ذيل عمل شود :

الف- اتصال ديوار با ستون فلزي :

در هر متر ارتفاع، يک قطعه اتصال جوش شده به ستون فلزي بايد در داخل ملات ديوار چيني قرار گيرد.

قطعه اتصال به صورت T با ميلگردي به قطر 8 ميلي متر به اندازه 80×250×250 ميلي متر، ‌

از ميلگرد به قطر 10 ميلي متر، به صفحه اي به ابعاد 6×100×100 جوش داده مي‌شود،

اين صفحات با شاخکهاي مناسب در هنگام بتن ريزي در داخل ستون بندي، کارگذاري مي شود.

شاخک هاي V شکل در داخل ديوار و درون ملات بين بلوکها ، قرار داده خواهد شد.

در فاصله ايجاد شده بين ديوار و ستون بهتر است يک لايه پلي استايرن به ضخامت 2 سانتي متر قرار داده شود.

دستورالعمل اجرایی بلوک سبک

ب- اتصال ديوار با ستون بتني:

در هر متر ارتفاع، 2 عدد شاخک U شکل به ابعاد 80 * 250 * 250 ميليمتر، از ميلگرد

به قطر 10 ميلي متر ، به صفحه اي به ابعاد 6 * 100 *100 ميلي متر جوش داده مي شود،

اين صفحات با شاخکهاي مناسب، هنگام بتن ريزي در داخل ستون،جای گذاری شده اند.

شاخکهاي U شکل در داخل ديوار و درون ملات بين بلوکها ، قرارداده خواهد شد.

 

نصب تير نعل درگاهي و آستانه

نعل در گاهها بايد بر اساس جزئيات مندرج در نقشه هاي اجرائي و با طول گيرداري کامل، ساخته شوند.

نعل درگاهها می بايست حداقل به طول 10 سانتی متر در روی ديوارهای طرفين امتداد داشته باشد.

در صورتيکه نعل درگاه خاصی از نظر دهانه وجود داشته باشد، می بايست طـبق محـاسبات مقطع لازم از نظر باربری (ميزان بار وارده با توجه به دهانه) تعيين و اجرا گردد .

دستورالعمل اجرایی بلوک سبک

 

نصب خروجي ها و تاسيسات

سوراخ ها و محلهاي باز براي کارگذاري چهارچوبها، در و پنجره ها، مجراهاي تهويه، عبور

لوله ها و کابلهاي توکار و نظاير آن، بايد پيشاپيش بر اساس نقشه هاي اجرائي کاملاً

مشخص و هنگام ديوار چيني، تعبيه گردند تا نيازي به کندن و تخريب ديوارها به منظور تأمين

فضاهاي باز وجود نداشته باشد.در مواردي که نياز به اين عمل باشد، بايد از ضربه زدن به ديوار اجتناب شده و عمليات با دقت و با وسايل مربوطه انجام گردد.

دستورالعمل اجرایی بلوک سبک

اجراي روکار

جهت اجراي روکار ديوارها، در صورتيکه ديوارها به طرز مناسبي اجرا و شاقولي

شده باشند مي توان لايه گچ و خاک را حذف نموده و جهت اجراي روکار تنها

از يک لايه گچ استفاده کرد.با توجه به ضخامت جداره های بلوکه سبک راعی

(حدود 20 تا 30 ميلي متر) مي توان لايه گچ و خاک را حذف نمود.

جهت جلوگيري از ترک خوردن احتمالي ديوارها در محل بادبندها، بايد از توري مرغي جهت تقويت سطح استفاده شود .

مراقبت

پس از اتمام کار روزانه يا وقفه در عمليات بنايي، ديوارچيني را از تابش مستقيم

نور خورشيد، حرارت زياد، وزش باد و جلوگيري از يخ زدن هاي احتمالي بايد با

پيش بيني پوشينه هاي مراقبتي، محافظت نمود. عمليات بنايي در دمايي که

در آن امکان يخ زدن ملات وجود دارد ممنوع مي باشد.در شرايط متعارف ديوارچيني

با ملات ماسه سيمان، بايد حداقل 3 روز مرطوب نگه داشته شود.که این دوره

مراقبت با توجه به شرايط اقليمي محل اجرا و صلاح دید مجری متفاوت می باشد، اما در هر حال دوره نگهداري نبايد کمتر از يک روز باشد.

دستورالعمل اجرایی بلوک سبک

موارد کاربرد بلوک سبک راعی

بلوک های سیمانی سبک با ضخامت های مختلف 7، 10، 15 و 20 سانتیمتر برای

دیوارچینی قسمت های مختلف غیرباربر ساختمان، دیوار اطراف آسانسور، جداکننده

فضاهای داخلی منازل، محوطه سازی و…قابل استفاده می باشند.

دستورالعمل اجرایی بلوک سبک

انبارداری

این محصول با توجه به مواد اولیه استفاده شده در آن و کیفیت محصولات خروجی که به صورت

اتوکلاو به مدت 8 ساعت در بخار عمل آوری شده اند لذا نیاز به انبارداری خاصی نداشته و

به صورت بسته بندی بر روی پالت های چوبی یا فلزی و یا پلاستیکی و فیکس کردن بلوکها

توسط تسمه و نایلون به صورت یکپارچه می تواند در فضای باز یا مسقف نگهداری شود.

حمل و نقل

انتقال محصولات تولیدشده به پروژه ها و محل اجرا به صورت بسته بندی پالتی و توسط تریلی صورت می گیرد.

دستورالعمل اجرایی بلوک سبک

www.blocksabokraei.com

بلوک سبک سیمانی

بلوک سبک سیمانی

تمامی محصولات، دارای پروانه بهره برداری با شماره 48294/123 می باشد و با الزامات مبحث 19 مقررات ملی ساختمان مطابقت دارند و بلوک ها طبق استاندارد ملی 7782 تولید می شوند.

تمامی بلوک ها غیر بار بر می باشند و جهت جداسازی در ساختمان و محوطه نسبت به عرض دیوار کاربرد دارند.

برای داشتن محصولی با ابعاد بزرگتر ،وزن کمتر،نصب سریعتر، زمان اجرای کمتر،عایق بهترو هزینه کمتر با ما باشید.

سایر ویژگی های این بلوک به شرح زیر می باشد:

 

 

مشخصات فیزیکی و فنی بلوک سبک سیمانی: 
ابعاد (cm)وزن (kg)     مقاومت فشاری             (kg/cm²)     وزن ظاهری             (kg/m³)        جذب آب              (kg/m³)     جمع شدگی خطی
40*20*74.5         رده 2         رده 3 

     حداکثر 288

 

   حداکثر 0.065درصد
40*20*105.5    بلوک منفرد 20    1000- 1700

 

40*20*157   میانگین 3بلوک 25 
40*20*208

 بلوک سبک سیمانی

https://www.google.com/

 

 

بلوک سبک C.A.S (بلوک سبک با فوم بتن و دانه های کرامسیت)

بلوک سبک c.a.s

بلوک سبک C.A.S از ترکیب کرامسیت(دانسیته 400kg/m³)،فوم بتن،آب،سیمان و ماسه بادی در چهار ایستگاه مخصوص تولید می گردد و در نهایت پس از قالب ریزی، تخلیه و در ابعاد مختلف زیر برش داده می شود:

  60*25*7.5  

  60*25*10  

  60*25*15  

  60*25*20  

  60*25*25  

  60*25*30  

بافت درونی این بلوک ها،مقاوم در برابر جذب آب بوده و فقط ناحیه پیرامونی 16 الی 18% جاذب رطوبت می باشد.در حالیکه در بلوک های AAC بافت درونی بلوک هم جاذب رطوبت میباشد. بدین جهت، این خصوصیت از مزایای ویژه بلوک محسوب می شود.

سایر ویژگی های این بلوک به شرح زیر می باشد: 

مشخصات فیزیکی و فنی بلوک سبک C.A.S: 

ابعاد (cm)

وزن (kg)

   مقاومت فشاری          (kg/cm²)

     وزن ظاهری        (kg/m³)

      جذب آب           (kg/m³)

جمع شدگی خطی

مقاومت در برابر حرارت

7.5*25*60

6.2_6.5

   حداکثر 288

      فاقد جمع شدگی         خطی می باشد

   تا 800 درجه        سانتیگراد

10*25*60

8.2_8.7

      رده 1

15*25*60

12.4_13

      27الی 33

    550- 580

20*25*60

16.5_17.4

25*25*60

20.6_21.7

  16الی 18 درصد

30*25*60

24.7_26.1

 

لوله سیمانی و کانال های سیمانی الیافدار

لوله سیمانی

این محصولات جهت تهویه، دود کش، داکت های حاوی کابل و مصارف کشاورزی جهت هدایت آب مورد استفاده قرار می گیرند که در طولهای سه متری تولید شده و توسط اتصالات به یک دیگر متصل می گردد.

  لوله سه متری ساده و بوشن دار 10  

  لوله سه متری ساده و بوشن دار 15 

  لوله سه متری ساده و بوشن دار 20  

  لوله سه متری ساده و بوشن دار 30  

  کانال سه متری ساده و بوشن دار   13*7  

  کانال سه متری ساده و بوشن دار 15*10  

  کانال سه متری ساده و بوشن دار 15*20  

  کانال سه متری ساده و بوشن دار 30*20