این محصولات جهت تهویه، دودکش، داکت های حاوی کابل و مصارف کشاورزی برای هدایت آب مورد استفاده قرار می گیرد.
این دسته محصولات در طول 3 متری تولید شده و مورد استفاده قرار می گیرند.

فهرست